Oficiální fanshop HC Stadion Litoměřice

Zákazník:  nepřihlášen |  registrace
Košík je prázdný
Fanshop nabídka
 
Nejnovější zboží
 
Nejprodávanejsi zboží
 
Fanshop info
 

Registrace

Registrační formulářHvězdičkou (*) označené položky jsou povinné.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sport Tvrzník

Se sídlem Zahradnická 454/13 , Litoměřice, 41201

IČO : 7461262655, DIČ : CZ 7461262655

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Sport Tvrzník a zákazníka při dodávkách

fanouškovských předmětů, textilního zboží, suvenýrů a dalšího zboží ze sortimentu společnosti Sport Tvrzník

zákazníkovi na základě jeho objednávky.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti Sport Tvrzník, tj. pro fyzické a

právnické osoby, které jí zašlou objednávku.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti

Sport Tvrzník (http://fanshop.hclitomerice.cz/). Společnost Sport Tvrzník si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

4. Veškeré vztahy mezi společností Sport Tvrzník a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami

upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52

odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

II. Objednávání zboží

1. Objednávka může být společnosti Sport Tvrzník zaslána prostřednictvím elektronického obchodu na

internetových stránkách společnosti Sport Tvrzník na adrese http://fanshop.hclitomerice.cz/

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou

adresu).

b) Název objednávaného zboží a popřípadě také jeho popis.

c) Množství objednávaného zboží.

d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu

sídla/bydliště kupujícího).

e) Den dodání zboží, dohodne-li se zákazník se společností Sport Tvrzník odlišně od těchto všeobecných obchodních

podmínek.

f) Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.

g) Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je

oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.

3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost Sport Tvrzník

se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu

zpřesnění, případnému doplnění. Objednávka se považuje za úplnou okamžikem doručení zpřesňujících nebo doplňujících údajů společnosti Sport Tvrzník.

4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost Sport Tvrzník povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží

na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje

společnost Sport Tvrzník zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v

delším dodacím termínu, společnost Sport Tvrzník zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

5. Pokud zákazník odesílá společnosti Sport Tvrzník první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat své identifikační

doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu apod. a osvědčení o DIČ.

6. Telefonické hovory se společností Sport Tvrzník mohou být monitorovány.

 

III. Kupní cena zboží

1. Závazná kupní cena zboží je uvedena na internetových stránkách společnosti Sport Tvrzník na adrese http://fanshop.hclitomerice.cz/

 

IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti Sport Tvrzník podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní

smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Občanského zákoníku.

2. K uzavření kupní smlouvy dochází :

a) okamžikem doručení úplné objednávky společnosti Sport Tvrzník za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální

cenu,

b) okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu podle čl. III.4.,

c) okamžikem uplynutí lhůty ke kontaktování zákazníka podle čl. III.5.,

d) okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím

termínu podle čl. II.4., podle toho, co nastane později.

 

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti Sport Tvrzník

uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při převzetí zboží

2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve

prospěch účtu společnosti Sport Tvrzník, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový

pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností Sport Tvrzník nebo příjmový pokladní doklad vystavený

zákazníkovi společností Sport Tvrzník.

3. Kupní cena za zboží, které Sport Tvrzník na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do patnácti dnů

od dodání zboží zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který Sport Tvrzník zákazníkovi

vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později.

4. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti Sport Tvrzník podle pravidel stanovených v těchto

všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností Sport Tvrzník písemně sjednány platební podmínky

individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na

případné slevy poskytnuté mu společností Sport Tvrzník a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky

za každý započatý den prodlení.

5. Společnost Sport Tvrzník si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti Sport Tvrzník neuhrazené

závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží nebo platbu předem převodem na účet společnosti Sport Tvrzník. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost Sport Tvrzník právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti Sport Tvrzník uhradí. (příklad: pokud si zákazník objedná zboží na dobírku a toto zboží nepřevezme od dopravce a nezaplatí, vyhrazuje si Sport Tvrzník právo příští objednávku zákazníkovi dodat až v okamžiku zaplacení převodem nebo hotově při osobním převzetí v prodejně Sport Tvrzník (Michalská 39/4, 412 01 Litoměřice).

 

VI. Podmínky dodání zboží

1. Společnost Sport Tvrzník dodá zboží zákazníkem zvoleným způsobem na dohodnutou adresu v pracovní dny za stanovenou cenu dopravného, uvedenou na internetových stránkách společnosti Sport Tvrzník na adrese hhttp://fanshop.hclitomerice.cz/. Pokud zboží objednané zákazníkem přesáhne svojí celkovou hodnotou po odečtení poskytnutých slev 2000 Kč včetně DPH (po uplatnění slev), nebude dopravné na území České republiky zákazníkovi účtováno. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno také v případě, že se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění.

2. Není-li mezi společností Sport Tvrzník a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost Sport Tvrzník dodat objednané

zboží, které je skladem nejpozději do sedmého pracovního dne od přijetí objednávky.

3. Termíny dodání nadstandardního zboží, které se vyrábí na zakázku, se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby.

4. Zákazník je povinen společnost Sport Tvrzník neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo

kontaktní osoby. Společnost Sport Tvrzník neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží,

byla-li způsobena porušením povinností zákazníka podle tohoto článku.

5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

6. Společnost Sport Tvrzník vystaví zákazníkovi daňový doklad-fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží.

Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:

a) Označení a číslo faktury.

b) Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).

c) Bankovní spojení prodávajícího.

d) Datum splatnosti kupní ceny.

e) Popis dodaného zboží a jeho množství.

f) Číslo objednávky kupujícího.

g) Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.

9. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti Sport Tvrzník),

obsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je

zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně

vystavená chybně, společnost Sport Tvrzník vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě

splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny.

Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.

 

VII. Reklamace a záruční doba

1. Doporučujeme zákazníkům při převzetí zboží zkontrolovat objednávku. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu. Prosíme zákazníky, aby při reklamaci uváděli popis vady, případně jak se vada projevuje.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který

při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem, atd.) má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) na poskytnutí služeb, které byly kupujícím spotřebovány nebo využity

c) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

d) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

e) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

f) na dodávku novin, periodik a časopisů

g) spočívajících ve hře nebo loterii

4. Právo odstoupit od smlouvy podle čl. VII.3. musí zákazník uplatnit u společnosti Sport Tvrzník nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zákazník při následném vracení zboží vrací zboží, které je nepoškozené, nepoužité a kompletní. Společnost Sport Tvrzník zajistí odvoz vráceného zboží na své náklady. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v internetovém obchodu společnosti Sport Tvrzník.

5. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem – 24 měsíců.

6. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti Sport Tvrzník, např. předložit prodejní doklad (faktury), potvrzený záruční list, atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí Sport Tvrzník na vyžádání zákazníka záruční list i dodatečně.

 

XIII. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen prohlášení):

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí obchodní společnost Sport Tvrzník, Zahradnická 454/13 , Litoměřice, 41201, IČ: 7461262655, DIČ: CZ7461262655 která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze a touto společností provozovaný internetový obchod fanshop.hcsparta.cz. Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu fanshop.hclitomerice.cz

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům, než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z internetového obchodu společnosti Sport Tvrzník.

2. Písemnou dohodou mezi společností Sport Tvrzník a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto

všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 9.11.2009.

 

Uživatel souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze provozovatele a se zpracováním svých osobních údajů (zejména kontaktních údajů), které správci poskytl či poskytne, a to za účelem a v rozsahu nutném vzhledem k výkonu činností, jež jsou předmětem podnikání správce a že souhlasí s informováním o výrobcích, produktech, službách a dalších akcích provozovatele. Podrobné znění textu o ochraně osobních údajů


 kontakt: Sport Tvrzník, Michalská 39/4, 412 01 Litoměřice   tel.: +420 607 966 944   email: sport.tvrznik@seznam.cz